Groothandel in materialen voor groenvoorziening, grond-, weg- en waterbouw, bouw en industrie

     

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ENJE.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle bestellingen en op alle overeenkomsten, van welke aard ook, welke met ons, Enje.nl, worden aangegaan.

2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Enje.nl zijn algemene voorwaarden. Bijzondere, van Enje.nl zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Deze voorwaarden zullen door Enje.nl op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze voorwaarden te downloaden en op te slaan via de website.

4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen en/of offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Alle getallen, maat- en gewichtopgaven en/of andere aanduidingen op de website worden te goeder trouw gegeven. Enje.nl kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Aan op de website getoonde afbeeldingen, welke slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende zaken zijn, kunnen geen rechten worden ontleend.

3. De opgegeven prijzen in de genoemde offertes gelden voor levering af Enje.nl, exclusief omzetbelasting en eventuele verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst en communicatie

1. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de order of opdracht van Enje.nl, dan wel, bij gebreke daarvan, door feitelijke uitvoering door ons van de overeenkomst van mondeling of anderszins gemaakte afspraken.

2. Enje.nl maakt gebruik van elektronische communicatievormen. Opdrachtgever en Enje.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door dit gebruik een geldige overeenkomst tot stand komt, overeenkomstig lid 1. Ook in het bijzonder het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Enje.nl zullen, voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

3. Tengevolge van het gebruik van internet of enig ander  communicatiemiddel in het contact tussen opdrachtgever en Enje.nl, dan wel tussen Enje.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen opdrachtgever en Enje.nl, kunnen misvattingen ontstaan omtrent enige bestelling of kunnen bestellingen niet behoorlijk overkomen. Hiervoor is Enje.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Enje.nl.

4. De correspondentie van Enje.nl met een opdrachtgever geschiedt middels email naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres. Enje.nl is  niet gehouden zich, bij een normale gang van zaken, van andere communicatiemiddelen te bedienen.

5. Voor eventuele niet-toegankelijkheid van de website van Enje.nl, is Enje.nl nimmer aansprakelijk.

Artikel 4. Gegevens opdrachtgever

1. Om de bestellingen van de opdrachtgever te verwerken maakt Enje.nl gebruik van een klantensysteem waarin de gegevens van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever, welke zich inschrijft op de website van Enje.nl verplicht zich tot het geven van de juiste en correcte informatie. De opdrachtgever kan op elk moment bij Enje.nl informeren welke specifieke klantgegevens van opdrachtgever in het klantensysteem aanwezig zijn c.q. kan daarin wijzigingen aan laten brengen. Door het gebruik van internet ontstaat de mogelijkheid van onderschepping van klantgegevens. Hiervoor kan Enje.nl nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

2. Als opdrachtgever zich op de website van Enje.nl inschrijft, verplicht opdrachtgever zich tot het geven van de juiste informatie. Indien tijdens het bestellingproces gegevens niet verstrekt worden welke noodzakelijk zijn voor het kunnen verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van Enje.nl op schadevergoeding.

3. De opdrachtgever kan Enje.nl toestemming geven voor de verwerking van zijn gegevens in een centraal bestand voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen, voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen en promotionele activiteiten die Enje.nl voor opdrachtgever nuttig acht. Opdrachtgever kan te allen tijde zijn verleende toestemming middels e-mail herzien.

Artikel 5. Prijzen

1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld. Aan prijsvermeldingen welke evident onjuist zijn, bijvoorbeeld tengevolge van kennelijke zet- of drukfouten, kan Enje.nl niet gehouden worden.

2. Voor verzendkosten wordt verwezen naar de website www.enje.nl. De administratie van Enje.nl wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

3. Indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd dient de opdrachtgever deze kosten zelf te betalen. Enje.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen.

4. Wij behouden ons het recht voor om tussentijds prijzen te wijzigen. Is als gevolg van een prijswijziging de prijs verhoogd na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd om binnen 10 dagen na aankondiging van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

5. Indien wij ons verplicht hebben om gedurende een langere periode zaken of diensten te leveren (zgn. termijnorders) dan zijn wij gerechtigd om drie maanden na datum van de order de overeengekomen prijzen, indien daartoe aanleiding bestaat, te wijzigen. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst gedurende 10 dagen na aankondiging van deze prijsverhoging voor de toekomst de overeenkomst als ontbonden te verklaren zonder dat dit voor een van de partijen schadeplichtigheid teweeg kan brengen.

6. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Levering

1. De levering geschiedt af Enje.nl, tenzij anders overeengekomen. De levering geschiedt op de wijze als door Enje.nl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expressieverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

2. Enje.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van zaken.

3. Indien levering van een besteld artikel (of bepaalde maat) onmogelijk blijkt te zijn, zal Enje.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Enje.nl zal hiertoe contact opnemen met de opdrachtgever en in overleg tot een aangepaste bestelling komen. Indien dit niet plaatsvindt of niet mogelijk is, wordt op de factuur vermeldt dat het artikel is uitverkocht. Indien er sprake is geweest van vooruitbetaling wordt hierbij tevens vermeld dat het betaalde bedrag terug wordt gestort op de rekening van de opdrachtgever.

4. Het risico van zaken gaat op het moment van levering op opdrachtgever over. Voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de opdrachtgever of derden is Enje.nl niet aansprakelijk, tenzij aangetoond  wordt dat deze schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Enje.nl.

5. Na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, zullen wij naar het beste vermogen de overeengekomen termijn van levering in acht nemen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn te beschouwen als streeftijden en bevatten nooit een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Vertragingen in leveringen kunnen nooit aan Enje.nl toegerekend worden. Bij bestelling van door Enje.nl te leveren zaken dient de opdrachtgever de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Aflevering geschiedt aan het adres dat de opdrachtgever aan Enje.nl heeft opgegeven, tenzij anders overeengekomen.

6. Bij overschrijding van de (ingeschatte) leveringstermijn heeft de opdrachtgever slechts het recht om de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien Enje.nl, na behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet alsnog binnen een redelijke termijn kan leveren. In geen geval geeft overschrijding van deze termijn aanspraak op vergoeding van enige schade. In geval van vertraagde levering is de opdrachtgever niet bevoegd om haar verplichtingen onzerzijds op te schorten of (gedeeltelijk) als vervallen te beschouwen, tenzij zij bevoegd is tot ontbinding zoals hiervoor beschreven.

7. Verzending zal (mits op voorraad) binnen vijf (5) dagen plaatsvinden. Mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Enje.nl zal dit op de website aangeven.

8. Enje.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door een door Enje.nl ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening gehouden te worden met een langere vervoersduur.

9. Indien er sprake is van vertraagde bezorging, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Alsdan zal Enje.nl voor terugbetaling zorg dragen.

10.Enje.nl is altijd bevoegd om de levering op te schorten indien de opdrachtgever niet volledig voldaan heeft aan al haar verplichtingen jegens Enje.nl.

11.De opdrachtgever is te allen tijde gehouden de zaken die onderwerp zijn van onze verplichtingen tot levering van ons, dan wel van de door ons ingeschakelde transporteur, af te nemen. Indien bij de eerste aanbieding er niemand wordt aangetroffen die de zaken in ontvangst mag/kan/wil nemen, worden enkel de door PostNL verstuurde pakketten voor een tweede keer aangeboden. Grote (pallet)zendingen worden door een externe transporteur bezorgd. Indien bij de eerste aanbieding er niemand wordt aangetroffen, zijn de kosten die daaruit voortvloeien om nogmaals te bezorgen voor rekening van de opdrachtgever. Alleen op verzoek, binnen 10 werkdagen aan ons schriftelijk te doen, zullen wij de zaken opnieuw leveren, echter dan uitsluitend geheel voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in het geheel niet afneemt, staan de zaken gedurende 30 werkdagen na de eerste aanbieding voor haar rekening en risico te haren beschikking. Na deze termijn is de aan deze leverantie ten grondslag liggende overeenkomst wegens aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming ontbonden. Alle kosten en schade (opslag, rentederving, transport etc.) zijn in dit geval, onverlet latende alle overige schadevergoedingsaanspraken onzerzijds, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Betaling

1. Betaling van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de website. Als datum van betaling, bij betaling per (post)bank, geldt de datum van creditering van de (post)bankrekening van Enje.nl. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Aan de bestelling van de opdrachtgever kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld.

2. Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor de opdrachtgever.

3. Zakelijke opdrachtgevers die een account aangemaakt hebben, kunnen op rekening kopen. Nadat de eerste order is ingestuurd, zal de kredietwaardigheid van de opdrachtgever beoordeeld worden en de order worden uitgeleverd bij een positieve beoordeling. Enje.nl behoudt zich te allen tijden het recht om bij een veranderde kredietwaardigheid van de zakelijke opdrachtgevers, de betaling om te zetten naar betaling voor levering.

4. Enje.nl kan met de opdrachtgever bepaalde kortingen afspreken. Zulks geschiedt alsdan uitdrukkelijk en schriftelijk.

5. Indien de betaling niet is geschied binnen de daarvoor gestelde termijn is de opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling, direct in verzuim en aan ons vanaf factuurdatum een (vertragings)rente verschuldigd van 1% per maand over het (pro resto) in hoofdsom verschuldigde, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige voldoening van haar verplichtingen en wij onze vordering ter incasso uit handen geven, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle vermogensschade welke Enje.nl als gevolg van de haar toerekenbare niet nakoming lijdt. Deze bedragen tenminste 15% van hetgeen de opdrachtgever (aan hoofdsom plus rente), op het moment dat wij onze vordering uit handen geven, aan ons verschuldigd is, zulks met een minimum van € 150.

7. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele stelling en/of overlijden van de opdrachtgever zullen onze vorderingen jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Bij niet tijdige betaling heeft Enje.nl het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, winstderving en overige schade. De opdrachtgever kan niet betaling opschorten of weigeren met een beroep op gebrekkige of onvolkomen levering, tenzij zij het gebrek of manco aannemelijk maakt, in welk geval de opschorting van de betalingverplichting niet verder strekt, dan ten aanzien van het factuurbedrag met betrekking tot de gebrekkige of niet geleverde goederen. De volledige betalingsverplichting herleeft nadat wij het gebrek hebben aangevuld of een dergelijke gebrekkige levering door ons schriftelijk als zodanig is erkend.

Artikel 8. Reclamaties en retour

1. Klachten over leveranties of facturen dienen schriftelijk per e-mail aan info@enje.nl bij Enje.nl te worden ingediend zo spoedig als dat redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na

ontvangst van de zaken, zulks mede om ons in staat te stellen de oorzaak en gegrondheid van de klacht te onderzoeken.

2. Indien reclames niet binnen genoemde termijn aan Enje.nl kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

3. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

4. De zaken mogen niet door de opdrachtgever worden teruggezonden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Toestemming tot terugzending impliceert géén erkenning van de klacht. Na verkregen toestemming dienen de goederen aan ons in ongeschonden staat en in de originele verpakking (tenzij dat bij levering niet meer het geval was) te worden geretourneerd op kosten van de opdrachtgever. Het staat Enje.nl vrij de zaken, waarover wordt gereclameerd, te vervangen of te herstellen. Bij vervanging moeten ondeugdelijke zaken aan ons retour worden gezonden.

5. Klachten over facturen schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij wij zulks schriftelijk bevestigen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Enje.nl geleverde zaken zullen eerst in eigendom op de opdrachtgever overgaan, indien deze al haar tegenprestaties met betrekking tot de op die levering betrekking hebbende overeenkomst volledig aan ons verricht hebben. Onder “tegenprestatie” is tevens te verstaan: de vergoeding voor de bij die levering verrichtte werkzaamheden of geleverde diensten, alsmede schadevergoeding wegens niet nakoming door de wederpartij van die overeenkomst (derhalve ook ten aanzien van eventueel verschuldigde rente en incassokosten). Het risico van de zaken gaat al op het moment van aflevering op opdrachtgever over.

2. Enje.nl is –onverminderd onze rechten op vergoeding van kosten, schaden en interessen- te allen tijde gerechtigd om in het geval dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zonder ingebrekestelling onze zaken in welke staat en waar ook deze zich bevinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen.

3. Indien bij de opdrachtgever beslag – uit welke hoofde dan ook- op zaken die onder het voorbehoud vallen gelegd wordt, dient de opdrachtgever de beslaglegger onverwijld te informeren over de onrechtmatigheid van het beslag. Tevens dient hij Enje.nl onmiddellijk in kennis te stellen van deze beslaglegging. De opdrachtgever is gehouden ons alle kosten, welke wij ter  opheffing van het beslag dienen te maken –daaronder begrepen de kosten van een eventuele procedure- volledig te vergoeden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Uitdrukkelijk sluit Enje.nl elke aansprakelijkheid uit voor niet aan onze opzet of grove schuld te wijten schade –middellijk of onmiddellijk geleden- ontstaan door door ons geleverde zaken of verrichte diensten; wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade aan werktuigen of gebouwen welke door door ons geleverde zaken mochten worden toegebracht buiten onze opzet of grove schuld.

2. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van zaken, tenzij deze een gevolg is van onze opzet of grove schuld.

3. Wij zijn geen producenten van zaken, zodat wij elke vorm van productaansprakelijkheid, voor zover de Wet dat toelaat, uitsluiten. Indien de opdrachtgever schade lijdt door een gebrekkigheid van enig door ons geleverd product, vrijwaart zij ons onvoorwaardelijk voor alle aanspraken uit dien hoofde (ook indien door derden gesteld), onder de voorwaarde dat wij haar bekend maken met de fabrikant van het product.

Artikel 11. Herroepingsrecht en bedenktijd

1. Het bepaalde in dit artikel is slechts toepasselijk op de overeenkomst met niet professionele consumenten. Deze consument heeft bij aankoop van producten de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende zeven (7) dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Enje.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product ende verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat aan Enje.nl retourneren, conform de door Enje.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Enje.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. (Gedeeltelijke) Terugbetaling blijft achterwege bij (geheel of gedeeltelijke) beschadiging van de geleverde zaak dan wel bij (geheel of gedeeltelijk) beschadiging van de verpakking, gebruik of beschadiging door toedoen van de consument. Alsdan behoudt Enje.nl zich ook het recht voor om de geretourneerde zaken te weigeren.

5. Indien de consument een product wenst te retourneren aan het adres van Enje.nl, zoals vermeld op de website, dient hij hiervan vooraf melding te maken per e-mail onder duidelijke vermelding van klant- en bestelnummer. Niet tijdig van tevoren aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen c.q. geaccepteerd noch ongefrankeerde retourzendingen.

6. Indien Enje.nl speciaal voor de consument zaken heeft besteld bij derden, bestaat er geen herroepingsrecht.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

De rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter elders bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of op nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.